Az első hirdetés

INGYENES!

Általános szerződési feltételek

A MUNKÁD.COM SZOLGÁLTATÁSAIT MUNKAADÓKÉNT IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE
- hatályos 2021. február 28-tól -

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a DH Media Holding Kft. (székhelye: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.; a továbbiakban: „MUNKÁD.COM”) internetes álláskereső portál (a továbbiakban együttesen: „Honlap”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő Partnerek(a továbbiakban: „Partner”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Partner általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

- Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban -

A MUNKÁD.COM technikai hátteret biztosít a Partnerek és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ezzel összefüggésben koordinációs tevékenységet végez. A MUNKÁD.COM által nyújtott szolgáltatás a Partner által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek (a továbbiakban: „álláskeresők”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

- Egyes szolgáltatások leírása -

Álláshirdetés megjelentetése

A szerződésben meghatározott Honlapon, a pozíció tevékenységi köréhez tartozó releváns álláskategóriában megállapodás szerinti ideig álláshirdetés megjelentetése, amely a Partnernél, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós pozícióra irányul. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie a MUNKÁD.COM által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.). Álláshirdetés anonim módon nem adható fel. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a hirdető megnevezését. Amennyiben a Partner munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a Partner, a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően köteles az álláskeresővel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerezni az álláskereső egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása szükség esetén a Partnert terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a Partner köteles megnevezni a harmadik fél munkaadó személyét az álláskereső részére. Tekintettel arra, hogy a Partner önálló adatkezelőnek minősül az álláskereső azon személyes adatai tekintetében, amelyekkel a Partner bármely adatkezelési műveletet végez, az álláshirdetés tartalmazza a Partner adatkezelési tájékoztatóját, vagy annak elérhetőségét.

 

Önéletrajz adatbázis hozzáférés

A szerződésben meghatározott Honlap bizonyos kategóriájába regisztrált álláskeresők által feltöltött és engedélyezett (aktív státuszban lévő és magas kereshetőségi szinttel rendelkező) profiloldalhoz való hozzáférés biztosítása a megállapodás szerinti ideig, illetve a profiloldal alapján kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a Partner részére. Az álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profil oldal tartalmát a Partner – már létező és konkrét munkaerőigény kielégítése céljából – jogosult a feltöltött formátumban lementeni, a jelen ÁSZF keretei között, továbbá a vonatkozó jogszabályokkal összhangban azokat - mint önálló adatkezelő - kezelni. Az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése, illetve lementése automata szoftverekkel nem engedélyezett. Önéletrajz adatbázis hozzáférés esetén egy adott naptári napon jogosultságonként legfeljebb 2.500 tranzakció (teljes profil megtekintése, e-mail cím, telefonszám megtekintés), Partnerenként naponta legfeljebb 1.000, havonta legfeljebb 10.000 letöltés kezdeményezhető. Az előbbiekben meghatározott számú tranzakciót meghaladó megtekintés,illetve letöltés esetén a Honlap jogosult a szolgáltatás igénybevételét az adott időszakra korlátozni.

 

Bannermegjelenítés

A szerződésben meghatározott Honlapon (megállapodás szerint fő- vagy aloldalon) és megállapodás szerinti ideig kattintható, a Partner által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.

 

PR cikk megjelenítése

A szerződésben meghatározott Honlap cikkek számára kijelölt aloldalán a Partner által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése - képpel, bevezető szöveggel, valamint a Partner által megadott Honlapra mutató linkkel, a cikk promóciós jellegének megjelenítése mellett.

 

EDM

A szerződésben meghatározott Honlap bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”) küldése a MUNKÁD.COM által, melynek tartalma a MUNKÁD.COM által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett. A DM levél kizárólag azon álláskeresőknek kerül kiküldésre, akik a DM levél fogadásához előzetesen hozzájárultak.

- Szerződés létrejötte, időtartama -

Partner valamely fenti szolgáltatást a Honlapon, regisztrációt követően, a Partner saját profiloldaláról tudja megrendelni; kivételt képeznek ez alól a DM levelek, PR-cikke, Bannermegjelenítések. A megrendelés Partner általi elküldése a Partner által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a MUNKÁD.COM nem köteles elfogadni. A MUNKÁD.COM nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását. A MUNKÁD.COM és a Partner között a fenti szolgáltatások vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Partner ajánlatának a MUNKÁD.COM általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának a MUNKÁD.COM képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, vagy a szolgáltatási szerződés MUNKÁD.COM általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a MUNKÁD.COM – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. Szerződés ún. „self-service” online szolgáltatás igénybevétele esetén létrejöhet akként is, hogy a megfelelő szolgáltatás online kiválasztása, majd a szolgáltatásra vonatkozó, MUNKÁD.COM által felsorolt információk Partner általi megadását és a kért fájlok feltöltését követően Partner a jelen ÁSZF-et elektronikus úton elfogadja. Ez esetben az ÁSZF Partner általi elfogadásával a szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejön. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és a MUNKÁD.COM azt nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar. Az adatbeviteli hibákat a Partner jóváhagyást megelőzően saját maga tudja kijavítani. Az adott szolgáltatásnál a MUNKÁD.COM által megadott fizetési lehetőségek szerint a szolgáltatási díj kiegyenlíthető bankkártyával történő azonnali fizetés, vagy banki átutalás útján. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelt hirdetés azonnal aktiválódik. Amennyiben Partner az átutalásos fizetési módot választotta, úgy az utalás részleteiről tájékoztató e-mailt kap a MUNKÁD.COM-tól a megadott e-mail címre. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően feltültetésre kerül a Honlap szolgáltatásai között, vagy lehetséges a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a MUNKÁD.COM meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Partner részére. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a MUNKÁD.COM visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Partner ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a MUNKÁD.COM részéről. A MUNKÁD.COM a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

- Partner kötelezettségei -

Partner a szolgáltatásokért köteles MUNKÁD.COMaz egyedi szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a MUNKÁD.COM-nak megfizetni. Ellenkező megállapodás hiányában a Partner akkor is köteles díjfizetésre, ha a Partner bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak. Partner tudomásul veszi, hogy a MUNKÁD.COM által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a MUNKÁD.COM kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Partner akkor is köteles díjfizetésre, ha a Partner, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt. Partner, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Partner jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie. Partner a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani. Partner kijelenti, hogy a fentebb meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Partner célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése. A Partner által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Partner neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Partner köteles kötbért fizetni, amely megfelel az adott hónapban megjelentetett hirdetések darabonkénti listaárának tízszeres összegével. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a MUNKÁD.COM jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Partneren keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni. A hirdetés/cikk nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást. A hirdetés/cikk/DM levél nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen. A hirdetés/cikk/DM levél nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Partner, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál. A Partner felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Partner tudomásul veszi, hogy a MUNKÁD.COM DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza. A MUNKÁD.COM jogosult a hirdetéseket, illetve a Partner által megszövegezett cikket és DM levelet nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. A MUNKÁD.COM jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Honlap arculatához, vagy a MUNKÁD.COM megítélése szerint az, a Partner általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben (stiláris vagy jogi szempontú javítás esetén), a Partner jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően – lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében a MUNKÁD.COM a Partner által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére a MUNKÁD.COM nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Partner vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok stb.). Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség a MUNKÁD.COM részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A MUNKÁD.COM nem vállal kötelezettséget a Partner által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, a MUNKÁD.COM, vagy harmadik személyek irányába a Partnert terheli. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a MUNKÁD.COM jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben a MUNKÁD.COM úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Partner köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Partner bármilyen adatkezelést végez. Partner az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fentebbmeghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel. Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Partnerrel, mint munkaközvetítővel szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik. Ez utóbbi esetben a Partner mint önálló adatkezelő előzetesen és egyedileg, közvetlen kapcsolatfelvétel útján köteles beszerezni az érintett (álláskereső) hozzájárulását az adattovábbításhoz, megnevezve azt a konkrét munkaadót, akinek az álláskereső adatait továbbítani szeretné. A hozzájárulások beszerzése a Partner saját felelőssége. Partner tudomásul veszi, hogy ilyen irányú érintetti kérés vagy hatósági felhívás esetén köteles bizonyítani az adattovábbításokhoz általa beszerzett hozzájárulások meglétét. Fentiekben foglalt felelősségi szabályok sérelme nélkül a Partner minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni a MUNKÁD.COM-ot. Partner, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, kereshetőségi szintje magas, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz (e feltételek mindegyikének fennállása szükséges ahhoz, hogy a Partner, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az álláskeresővel). Partner kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel. Partner köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel. Amennyiben a Partner számára kétséges, hogy egy adott álláskeresővel a kapcsolatot ő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy felveheti-e, úgy Partner köteles a MUNKÁD.COM-hoz fordulni. Indokolatlan megkeresés esetén a MUNKÁD.COM jogosult a szolgáltatások további nyújtását megtagadni. A Partner, illetve a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni, illetve a szolgáltatás során megismert személyes adatokat kezelni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik egy, az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő munkalehetőséggel kapcsolatos aktuális állásajánlathoz. Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a Partnerre vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte a Partnernek, hogy további megkereséseket nem kíván kapni. Partner az álláskeresők személyes adataihoz csak a MUNKÁD.COM által biztosított, a Honlapon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Partner, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha Partner önálló, kifejezett és egyértelmű hozzájárulást szerzett az álláskeresőtől az adatainak további, a Partner által meghatározott és előzetesen közölt cél érdekében történő kezeléséhez. Amennyiben a Partner álláshirdetésére jelentkező álláskereső nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, vagy a Partner nem rendelkezik önéletrajz adatbázis hozzáféréssel, akkor a Partner az álláskereső pályázatát csak az adott pozícióval összefüggésben, az alkalmasság elbírálása céljából jogosult kezelni a pozíció betöltéséig és nem jogosult kapcsolatelvételt kezdeményezni az álláskeresővel más célok (akár egy újabb pozíció későbbi felajánlása) érdekében, kivéve, ha az álláskereső erre vonatkozó egyértelmű, tájékozott és tevőleges hozzájárulását a Partner előzetesen beszerezte. Az adott pozícióval kapcsolatban a pozíció betöltését követően a Partner az álláskereső személyes adatait legfeljebb a pozíció betöltését követően 12 hónapig, és kizárólag az álláskereső általi esetleges igényérvényesítés céljára történő megőrzés érdekében kezelheti. Partner a szolgáltatások nyújtásának MUNKÁD.COM általi megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett, ide nem értve a már részletezett említett esetet. Partner köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Partner – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított. Ha a Partner a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Partner köteles a MUNKÁD.COM vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben. Partner köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák. Partner kijelenti, hogy a Partner és Partner alkalmazottai és megbízottai a MUNKÁD.COM szolgáltatásaira mindenkor irányadó adatvédelmi tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják. Partner felelős minden olyan kárért vagy személyiségi jogsértésért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Honlap szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár a MUNKÁD.COM, akár más személyt ér. Partner továbbá felelős azon személyek által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésekért is, akiknek a Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat jogszerűen vagy jogellenesen továbbította. Kötbér: Partner szerződésszegés esetén (ideértve bármely, vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabály megsértését) köteles szerződésszegésenként 1.000.000,- Ft összegű kötbért fizetni a MUNKÁD.COM-nak. Ez nem vonatkozik jelentéktelen, érdemi hatással vagy érintetti jogok veszélyeztetésével nem járó szerződésszegésekre. Amennyiben a szerződésszegés kárt, illetve személyiségi jogi jogsértést okoz az álláskereső érintetteknek, a MUNKÁD.COM-nak fizetendő kötbér összege 30.000.000,- Ft. Jelentős (100 főt meghaladó) számú álláskereső érintettnek kárt vagy személyiségi jogsértést okozó szerződésszegés esetén a kötbér mértéke 50.000.000,- Ft. A kötbér megfizetése nem zárja ki a MUNKÁD.COM-nak okozott, a kötbér összegét meghaladó mértékű kár megtérítésének Partner általi kötelezettségét. Partner köteles megtéríteni a MUNKÁD.COM vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Partner, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Partnertől álláskeresők személyes adatait megszerző személy szerződésszegő vagy más okból jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a MUNKÁD.COM-mal vagy más személlyel szemben. Partner köteles 5 napon belül értesíteni a MUNKÁD.COM-ot, ha tudomást szerez arról, hogy a Honlap szolgáltatásai során megszerzett személyes adatokkal összefüggésben vele vagy harmadik személyekkel szemben igényt kívánnak érvényesíteni, vagy e körben hatósági vagy bírósági eljárás indul. MUNKÁD.COM jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Partner által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak Partner vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén MUNKÁD.COM nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. MUNKÁD.COM nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Partnert ért kár megtérítésére, azonban visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét. A MUNKÁD.COM, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Partner jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a MUNKÁD.COM úgy ítéli meg, hogy a Partner bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben MUNKÁD.COM a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében a MUNKÁD.COM internetes felületének használatához a Partner Partner-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A Partner-azonosító és a jelszó elvesztéséért vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a MUNKÁD.COM semmiféle felelősséget nem vállal. Partner köteles biztosítani, hogy a Partner-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Partner felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Partner azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Partnertől (ideértve a Partner bármely munkatársát) megszerzik. Partner köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében. Partner köteles jelezni a MUNKÁD.COM felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Partner ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri. Please indicate if you do not speak Hungarian. In case you do not indicate your inability to understand the Hungarian language, we presume that you understand these general terms of contract. Partner a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni. A MUNKÁD.COM az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős. Partner kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, kényszertörlési-, valamint felszámolási eljárást. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Partner haladéktalanul köteles értesíteni a MUNKÁD.COM-ot, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Partnerrel szemben. Az értesítés elmulasztása esetén a Partner a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni MUNKÁD.COM felé. Végelszámolás, végrehajtási, kényszertörlési és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a MUNKÁD.COM jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint jogosult a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely adatkezelést végez a MUNKÁD.COM által biztosított szolgáltatások igénybevétele során általa megszerzett személyes adatokkal, úgy önálló adatkezelőnek minősül, és köteles az érintett természetes személyeket (álláskeresőket) az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabály szerinti tájékoztatást megadni és biztosítani az érintettek jogainak védelmét, lehetővé tenni az érintettek jogainak gyakorlását.

- MUNKÁD.COM kötelezettségei és jogai -

MUNKÁD.COM köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Partner részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint. MUNKÁD.COM a Partner kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Partner kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Partner panaszát kivizsgálja. MUNKÁD.COM nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Partner a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg. MUNKÁD.COM a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Partner nem követelhet kártérítést. A MUNKÁD.COM-nak az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Partnert terheli, ezért a MUNKÁD.COM nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Partnert vagy más személyt ért károkért. Amennyiben vita keletkezik a Partner és az álláskeresők között, a MUNKÁD.COM-ot nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgya a MUNKÁD.COM érdekkörébe tartozó okból merült fel. A MUNKÁD.COM semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Partner az adatbankból kiválasztott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Partner ezt közvetlenül vagy a MUNKÁD.COM rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a MUNKÁD.COM által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza. A MUNKÁD.COM nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális vagy valótlan. Amennyiben a szolgáltatást a MUNKÁD.COM neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Partner által már megfizetett díjat. A MUNKÁD.COM lehetőség szerint előre jelzi a Partnernek, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Partner ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri. Egyebekben a MUNKÁD.COM nem felel a Partnert a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a MUNKÁD.COM-nak nem felróható. A MUNKÁD.COM kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a MUNKÁD.COM általi szándékos károkozásból fakad, és nem sérti vagy veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget. A MUNKÁD.COM karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. MUNKÁD.COM a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a MUNKÁD.COM az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti. MUNKÁD.COM jogosult a Szerződés megkötését megelőzően és a Szerződés hatálya alatt bármikor adatvédelmi vagy más jogi szempontú háttérvizsgálatot végezni, amely arra terjed ki, hogy a Partner a szolgáltatás igénybevétele során megszerzett személyes adatokat szerződés-, illetve jogszabályszerűen kezeli-e és használja-e fel. E körben MUNKÁD.COM nyilatkozattételre hívhatja fel a Partnert, aki a MUNKÁD.COM által feltett kérdésekre adott nyilatkozatát legfeljebb 3 munkanapon belül, adatvédelmi incidens felmerülése esetén legfeljebb 24 órán belül köteles eljuttatni azt szoltáltató részére. Amennyiben bárminemű kétely merül fel a Partner szerződésszerű, illetve jogszabályszerű eljárását illetően, úgy MUNKÁD.COM jogosult – indokolási kötelezettség mellett – azonnali hatállyal felfüggeszteni a szolgáltatásnyújtást. Ehhez elégséges a nem szerződésszerű, illetve nem jogszabályszerű eljárás valószínűsítése. A szolgáltatás felfüggesztése esetén a MUNKÁD.COM-ot semmilyen felelősség nem terheli (még abban az esetben sem, ha a gyanú utólag valótlannak bizonyult), a Partner azonban nem köteles díjat fizetni arra az időszakra, amely alatt a szolgáltatás számára nem volt elérhető.

- A szolgáltatás ellenértéke -

Partner a MUNKÁD.COM aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az - általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint - érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. MUNKÁD.COM fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben. MUNKÁD.COM a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Partner kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Partner a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni. Amennyiben a MUNKÁD.COM-nak a Partner felé bármilyen követelése van, úgy érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Partnert nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti. Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis a MUNKÁD.COM a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Partner felé. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.

- Egyéb rendelkezések -

A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható. MUNKÁD.COM jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A MUNKÁD.COM az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Honlapon közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Honlap üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak. Amennyiben Partner több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat a Partner írásban jelezheti a MUNKÁD.COM részére a lent megjelölt elérhetőségeken. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A MUNKÁD.COM szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Partner jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Honlap igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak. A felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Partner kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

 

Kapcsolat:

DH Media Holding Kft.
Székhely: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Levelezési cím: 3837 Alsógagy, Szabadság út 18.
Cégjegyzék szám: 05-09-034147
A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A bejegyző nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29219496-2-05

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2021. február 28.